Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine

Različne oblike izobraževanja in usposabljanja članov, promocija ekološko pridelane hrane, ekoloških kmetij in ekološkega kmetijstva med potrošniki, pomoč pri trženju ekološko proizvedenih živil in izdelkov, itd.

Združenje je bilo ustanovljeno na pobudo članov iniciativnega  odbora, ki so se  prvič sestali 13. julija 1999, na občnem zboru 8. decembra 1999 na KGZ Novo mesto  Na ustanovnem OZ se je zbralo okrog 100  slušateljev tridnevnega uvodnega seminarja za preusmeritev  v ekološko kmetovanje. Pod štiriletnem vodstvom prve predsednice združenja  Sonje Kastelic in v  naslednjih treh mandatih pod vodstvom Petra Malenška   so se člani IO združenja ves čas trudili za hitrejšo  širitev ekološkega kmetovanje v JV Sloveniji, katerega osnovne zakonitosti so kolobar, prepoved pesticidov  in sintetičnih gnojil, popolna prepoved GSO, gojenje avtohtonih vrst rastlin, prosta reje živali idr. Pri prvih korakih delovanja Združenja nam je pomagala strokovna delavka KGZ Novo mesto g. Mateja Strgulec .

Danes Združenje povezuje 140 članov, večina je v kontroli ekološkega kmetovanja. Nekaj jih uporablja blagovno znamko Biodar in/ali  Demeter.  Združenje deluje na Dolenjskem, v Posavju in v Beli krajini, kjer prevladuje hribovit svet, zato se ekološki kmetije ukvarjajo predvsem z  govedorejo in drobnico; nekaj kmetij iz nižinskih predelov pa se ukvarja s pridelavo žit in  zelenjave. Med člani je nekaj sadjarjev, ki pridelajo na več kot 30 ha največ ekoloških jabolk v Sloveniji, pretežno sorto Topaz in novejše, tudi visokodebelne sorte. Najpomembnejša področja  delovanje združenja so različne oblike izobraževanja in usposabljanja članov, promocija ekološko pridelane hrane, ekoloških kmetij in ekološkega kmetijstva med potrošniki, pomoč pri trženju ekološko proizvedenih živil in izdelkov, itd.  Od leta 2004  na pobudo takratnega župana Mestne občine  Združenje organizira ekološko tržnico na Glavnem trgu v Novem mestu z namenom oživitve mestnega jedra. Večina članov proda svoje pridelke na domu, ostali pa v trgovinah, na tržnicah, v javnih ustanovah in preko novejšega načina prodaje-partnersko kmetovanje. Promocija ekološkega kmetovanja se odvija na naših kmetijah preko »dnevi odprtih vrat«, na eko praznikih, ki jih vsakoletno organiziramo v Novem mestu, Brežicah, Semiču, Črnomlju, Sevnici, Trebnjem in v Metliki.  Ekološko pridelano hrano pa promoviramo na različnih  forumih, sejmih, v medijih …  .

V okviru Združenja deluje Sekcija za meso, ki skrbi za izobraževanje članov in za promocijo ekološko prirejenega in predelanega mesa. S  panožnimi krožki za sadjarstvo, poljedelstvo, zelenjadarstvo in vinogradništvo želimo  povezovati kmete med seboj , da bi bolj organizirano delovali na trgu s svojimi proizvodi, zlasti zaradi vse večjega povpraševanja javnih zavodov po ekološko pridelani in predelani hrani zaradi evropskih standardov v sistemu zelenega javnega naročanja.

Zadnja leta smo z uvajalnimi seminarji svetovali pri preusmeritvi v ekološko kmetovanje, tako da se je število kmetij v kontroli z 242 v letu 2011 povečalo na 285 v letu 2012. Z leti se v ekološkem kmetijstvu stvari  premikajo na bolje, tudi zaradi novih spoznanj o zdravi prehrani in okolju prijaznem kmetovanju. Kljub povečani podpori države in Evropske skupnosti, se moramo zavedati, da smo še precej na začetku in da je pred nami še ogromno dela. Združenje bo toliko uspešno pri svojem delu, kot bodo uspešni in delovni  člani, da bomo naše ideje in zamisli tudi udejanili.

Predsednica Združenja  ZEK DPBK Marija Marinček

Stopite v stik

Uradni podatki

Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske Posavja in Bele Krajine
Šmihelska cesta 14
8000 Novo mesto
040 254 667
DŠ: 70371385
MŠ: 1469894000
Več »
Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine

Modri

Cert ID: 0051/00054

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in Bele krajine
Matična številka: 1469894000